Header


شناسه رایانه را در کادر زیر وارد کرده و رمز فعال ساز را دریافت کنیدشماره تلفن همراه :
 
شماره موبایلی که هنگام خرید، ثبت کرده اید را وارد کنید
دقیقاً به فرمت : 09123456789جهت فعال ساری برنامه، رمز زیر را در برنامه خود ثبت کنید